KOŁO MIEJSKIE NR 115 W PŁOCKU - rok założenia 1950
Strona Główna
Kalendarz imprez 2017
Wykaz wód
Składki 2017
Stanica w Soczewce
Galeria
Kontakt

ZASADY WĘDKOWANIA
ORAZ PRZYNALEŻNOśCI DO POLSKIEGO ZWIąZKU WĘDKARSKIEGO


       Warunkiem niezbędnym uprawiania wędkarstwa jest posiadanie karty wędkarskiej.
Karty wędkarskie wydaje właściwy dla miejsca zamieszkania starosta po przedłożeniu
zaświadczenia o złożeniu przed komisją egzaminacyjną PZW egzaminu za znajomości
przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. Miejsce i terminy przeprowadzania egzaminów
znajdują się w innym miejscu strony. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są
cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby w wieku poniżej 14 lat, pod
warunkiem łowienia pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę.

     Drugim warunkiem łowienia ryb na wędkę jest wykupienie od rybackiego gospodarza
wody zezwolenia na amatorski połów ryb. Na wodach administrowanych przez Polski
Związek Wędkarski mogą łowić wędkarze po wniesieniu składki za wędkowanie (na ochronę
i zagospodarowanie wód), której wysokość uzależniona jest od przynależności do PZW.
Wędkarze niezrzeszeni i cudzoziemcy obowiązani są wnieść opłatę za wędkowanie dla
niezrzeszonych w PZW w siedzibie Koła u skarbnika.
Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe mogą być członkami PZW

     Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat,
zna i uznaje Statut Związku oraz wniosła stosowne składki (§ 9 p.1 Statutu PZW).

     Członkiem uczestnikiem Związku może być osoba w wieku poniżej 16 lat, za zgodą
swego przedstawiciela ustawowego(§ 9 p.2 Statutu PZW).

     Osoby zamierzające wstąpić do Związku winny zgłosić się do siedziby wybranego
przez siebie Koła PZW i tam dopełnić formalności

     W przypadku braku karty wędkarskiej zdać stosowny egzamin.
W przypadku jej posiadania - wypełnić deklarację i wnieść opłatę wpisową oraz składkę
członkowską. Po wniesieniu składki za wędkowanie można łowić ryby na wodach
macierzystego okręgu oraz tych okręgów, które podpisały między sobą porozumienie o
wzajemnym uznawaniu składek za wędkowanie.

     Podczas wędkowania przestrzegać należy ustawy o rybactwie śródlądowym, a w
przypadku łowienia ryb na wodach administrowanych przez PZW dodatkowo postanowień
zawartych w Regulaminie amatorskiego połowu ryb PZW. Szczególną uwagę należy zwrócić
na przestrzeganie wymiarów i okresów ochronnych poszczególnych gatunków ryb oraz
limitów dziennych, dozwolonych miejsc i metod połowu.

     Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych przepisów uprawnieni są: Państwowa
Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka PZW, Policja, Straż Ochrony Mienia PZW,
Państwowa Straż Łowiecka, Straż Leśna, Straż Parków Narodowych i Krajobrazowych.OKRĘG MAZOWIECKI
POLSKIEGO ZWIąZKU WĘDKARSKIEGO
KOŁO MIEJSKIE NR. 115 w PŁOCKU
ul. Klonowa 3a
09-402 Płock
tel. (024) 262-74-45


 • SKARBNIK KOŁA

  przyjmuje opłaty
  w każdy wtorek i
  piątek
  w godzinach 16-18
  ul. KLONOWA 3a, Płock

  lub w godzinach pracy
  sklepu TUXEDO
  ul. Dobrzyńska 29
  w Płocku
  tel. 24 366 60 50

 • Siedziba Koła
  ul. Klonowa 3a
 • e-mail: kontakt@pzwplock.pl

   Inne

   Pobierz

   Linki


statystyka